Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN VAN “ RIJOPLEIDING FERREIRA ”

Artikel 1. Verplichtingen rijschool
De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen dat:
1.1 De rijles wordt gegeven door een gekwalificeerde rij-instructeur(trice) die voldoet aan de
eisen die worden gesteld in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
1.2 De volledige tijdsduur van de rijles wordt benut ten bate van het rijonderricht.
1.3 De cursist zoveel mogelijk rijdt in dezelfde auto en zal in principe ook het rijexamen in die
auto afleggen.
1.4 De cursist zo veel mogelijk rijonderricht van dezelfde
rij-instructeur(trice) ontvangt.
1.5 Alle noodzakelijke (bedrijfs-rijschool) verzekeringen aanwezig zijn.
1.6 Door de instructeur(trice) wordt een wachttijd van 15min. in achtgenomen.

Artikel 2. Verplichtingen Cursist
2.1 De cursist dient er zorg voor te dragen dat hij/zij zich kan legitimeren, dus zijn/haar
identiteit ( ID of Paspoort) bij zich heeft tijdens zijn/haar rijopleiding.
2.2 De cursist is verplicht om alle aanwijzingen van de instructeur(trice) tijdens de rijlessen op
te volgen.
2.3 De cursist dient zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats voor de rijles en bij
het niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te
voldoen.
2.4 Bij te laat verschijnen van de cursist, wordt de lesduur verkort met de tijdsduur die de
cursist te laat was. In dat geval dient de cursist alsnog het volledige rijles te betalen.
2.5 Bij een eventuele verhindering zal de cursist dit tijdig en minimaal 24 uur voor de les, aan de
rijschool melden. In dat geval worden er géén kosten in rekening gebracht en wordt er een andere
afspraak voor deze les gemaakt.
2.6 Bij het niet op tijd afzeggen van een rijles, wordt de rijles die gepland stond volledig in
rekening gebracht.
2.7 Voordat de rijopleiding begint, dient de cursist alle relevante informatie te verstrekken over
zijn/haar medische en/of psychische situatie en medicijn- alcohol- en/of drugsgebruik, die invloed
kunnen hebben op de lessen en de rijvaardigheid of rijbevoegdheid.
2.8 De cursist dient er zelf voor zorg te dragen dat de Gezondheidsverklaring van de cursist getoetst
is op juiste verstrekte gegevens.
2.9 De cursist dient er zorg voor te dragen dat hij/zij bij zijn/haar theorie-en praktijkexamens
van de bevoegde instantie( ID of Paspoort) over de benodigde bescheiden beschikt.
De rijschool is niet aansprakelijk voor de
gevolgen indien de cursist géén examen kan doen als gevolg van het ontbreken/ vergeten benodigde
bescheiden.
2.10 Indien er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, dan
is de cursist verplicht hiervan melding te maken aan de rijschool. Indien de cursist nalaat dit te
vermelden, dan is de rijschool hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel 3. Betaling
3.1 Cursist kan de betaling voldaan in de lesauto, aan de hand van de Rabo-Pin. Hierbij ontvangt de
cursist bij de betaling meteen per e-mail een bevestigingsbon van de betaling.
3.2 Cursist kan ook contant-betaling voldaan in de lesauto, aan de hand van Rabo-Pin. Hierbij
ontvangt de cursist meteen bij de betaling per e-mail een bevestigingsbon van betaling.
3.3 Bij afname van een Rittenkaart dient de betaling eerst voldaan te zijn, voordat de rijlessen
plaatsvinden.
3.4 Als de cursist zich niet houdt aan financiële verplichtingen zoals afgesproken, heeft de
rijschool het recht om de rijlessen tijdelijk stop te zetten.
3.5 Indien er een cursist een reservering van een individueel theorie-examen met tolk wil plaatsen dient de cursist zijn/haar e-mail door te geven, zodat de rijschool de factuur per e-mail kan versturen.
3.6 Voor een reservering van een individueel theorie-examen plaats te vinden, dient de cursist het
examengeld voldaan te hebben aan de rijschool.
3.7 Voor een reservering van een praktijkexamen, dient de cursist het examengeld voldaan te hebben aan de
rijschool.
3.8 Voorruit betaalde rijlessen worden niet gerestitueerd.

Artikel 4.Praktijkexamen
4.1 Bij onvoldoende rijvaardigheid van de cursist kan de rijschool besluiten het praktijkexamen-reservering te weigeren.
of uit te stellen, vanwege onvoldoende rijvaardigheid van de cursist.
4.2 Indien het rijexamen niet plaatsvindt wegens vakantie van de cursist, draagt de cursist zelf de
verantwoordelijkheid op voor de kosten, tenzij de vakantieperiode bij de rijschool is vermeldt vóór
de examenreservering plaatsvond.
4.3 Nadat de examenreservering plaats heeft gevonden, heeft de cursist 24uur de tijd om het examen
nog te annuleren. (Het examen mag dan niet plaatsvinden binnen 14dagen.)
Anders vervalt het recht op restitutie van
de examenkosten.
4.4 Indien het CBR het examen op de afgesproken tijd géén doorgang laat plaatsvinden, wegens
slechte wéérsomstandigheden dan zal de rijschool het opnieuw vastgestelde examenkosten vergoeden.
4.5 Indien het examen niet plaatsvindt
i.v.m. afgekeurde lesauto door de examinator van het CBR, vergoed de rijschool het praktijkexamen
+ 2×1,5u rijles.
4.6 Indien het examen niet kan plaatsvinden met de volgende redenen:
– als je zo ziek was dat je géén examen kon doen. ( Stuur een kopie doktersverklaring of bewijs
ziekenhuisopname mee naar CBR.)
– als een naaste is overleden. ( Stuur een kopie van het overlijdensbericht mee naar CBR.)
– als je als militair op korte termijn werd gedetacheerd. ( Stuur een kopie oproep detachering mee
of een verklaring van de commandant naar CBR. )
– bij geboorte kind. ( Stuur een kopie van het geboortekaartje mee naar CBR.)
Dan kun je binnen 14 dagen het examengeld terugvragen, met het formulier; restitutie
praktijkexamen. Het geld dat je terugkrijgt, maakt CBR over naar de rijschool. Let op!
Als je het examengeld terugkrijgt, factureren wij als rijschool wel de administratiekosten van CBR
naar de cursist, namelijk € 18,30.
4.7 Bij het niet komen opdagen op het praktijkexamen zonder geldige redenen, ( zie geldige redenen
artikel 4.6 ) zal er een wegblijftarief van € 75,00 in acht genomen worden door de rijschool.

Artikel 5. Beëindigen lesovereenkomst
5.1 De cursist kan de lesovereenkomst slechts beëindigen om dusdanige dringende redenen,waaronder
wordt verstaan;
– een ernstig ongeval
– ernstige ziekte of overlijden van de cursist, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van
familielid in de 1e en 2e graad of overlijden van een familielid.
5.2 Indien er sprake is van Artikel 5.1, heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een
eventueel vooruitbetaald bedrag( rijlessen die nog niet hebben plaatsgevonden). Bij gereserveerde
examens vervalt het recht op restitutie.
5.3 De rijschool kan de lesovereenkomst, slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen,zie
artikel 5.1; van zelfsprekend zal de rijschool de cursist, de lessen die vooruitbetaald zijn en nog
niet gepresteerd zijn dan terugbetalen.