Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN “ RIJOPLEIDING FERREIRA ”
Artikel 1. Verplichtingen rijschool

De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen dat:
1.1 De rijles wordt gegeven door een gekwalificeerde rij-instructeur(trice) die voldoet aan de eisen die worden gesteld in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
1.2  De volledige tijdsduur van de rijles wordt benut ten bate van het rijonderricht.
1.3  De cursist zoveel mogelijk rijdt in dezelfde auto en zal in principe ook het rijexamen in die auto afleggen.
1.4  De cursist zo veel mogelijk rijonderricht van dezelfde
rij-instructeur(trice) ontvangt.
1.5  Alle noodzakelijke (bedrijfs-rijschool) verzekeringen aanwezig zijn.
1.6 Door de rij-instructeur(trice) wordt een wachttijd van 15min. in achtgenomen.

 

Artikel 2. Verplichtingen Cursist

2.1 De cursist dient er zorg voor te dragen dat hij/zij zich kan legitimeren, dus zijn/haar identiteit ( ID of Paspoort) bij zich heeft tijdens zijn/haar rijopleiding.
2.2
De cursist is verplicht om alle aanwijzingen van de instructeur(trice) tijdens de rijlessen op te volgen.
2.3 De cursist dient zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats voor de rijles en bij het niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen.
2.4 Bij te laat verschijnen van de cursist, wordt de lesduur verkort met de tijdsduur die de cursist te laat was. In dat geval dient de cursist alsnog het volledige rijles te betalen.
2.5 Bij een eventuele verhindering zal de cursist dit tijdig en minimaal 24 uur voor de les, aan de rijschool melden. In dat geval worden er géén kosten in rekening gebracht en wordt er een andere afspraak voor deze les gemaakt.
2.6 Bij het niet op tijd afzeggen van een rijles, wordt de rijles die gepland stond volledig in rekening gebracht.
2.7 Voordat de rijopleiding begint,( dus bij de proefles ) dient de cursist alle relevante informatie te verstrekken over zijn/haar medische en/of psychische situatie en medicijn- alcohol- en/of drugsgebruik, die invloed kunnen hebben op de lessen en de rijvaardigheid of rijbevoegdheid.
2.8 De cursist dient er zorg voor te dragen dat de Gezondheidsverklaring z.s.m ingediend wordt bij CBR.
2.9
De cursist dient er zorg voor te dragen dat hij/zij bij zijn/haar theorie-en praktijkexamens van de bevoegde instantie( ID of Paspoort) over de benodigde bescheiden beschikt.

De rijschool is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien de cursist géén examen kan doen als gevolg van het ontbreken/ vergeten benodigde bescheiden.

2.10 Indien er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, dan is de cursist verplicht hiervan melding te maken aan de rijschool. Indien de cursist nalaat dit te vermelden, dan is de rijschool hiervoor niet aansprakelijk.

 

 

Artikel 3. Betaling

3.1
Bij afname van een Rittenkaart dient de betaling eerst voldaan te zijn, voordat die rijlessen plaatsvinden. Dat mag plaatsvinden in de lesauto, bij de 1ste les van de rittenkaart , contant of aan de hand van een betaalverzoek. Of zelf over te maken met omschrijving factuurnr.
3.2 Als de cursist zich niet houdt aan financiële verplichtingen zoals afgesproken, heeft de rijschool het  recht om de rijlessen tijdelijk stop te zetten.
3.3 Indien er een cursist een reservering van een individueel + tolk theorie-examen wil plaatsen, dient de cursist zijn/haar gegevens + e-mail door te geven, zodat de rijschool de factuur per e-mail kan versturen.
3.4  Voor een reservering van een individueel+ tolk  theorie-examen plaats te vinden, dient de cursist het examengeld voldaan te hebben aan de rijschool.
3.5 Voor een reservering van een Tussentijdse toets of praktijkexamen, dient de cursist het examengeld voldaan te hebben aan de rijschool. 
3.6 Voorruit betaalde rijlessen worden niet gerestitueerd.Artikel 4.Praktijkexamen


4.1
Bij onvoldoende rijvaardigheid van de cursist kan de rijschool besluiten het examen te weigeren of uit te stellen, vanwege onvoldoende rijvaardigheid van de cursist.
4.2 Indien het rijexamen niet plaatsvindt wegens vakantie van de cursist, draagt de cursist zelf de verantwoordelijkheid op voor de kosten, tenzij de vakantieperiode bij de rijschool is vermeldt vóór de examenreservering plaatsvond.( dit kunnen aantonen dat het onderling besproken is )
4.3 Nadat de examenreservering plaats heeft gevonden, heeft de cursist  24uur de tijd om het examen nog te annuleren.  (Het examen mag dan niet plaatsvinden binnen 28dagen.)
Anders vervalt het recht op restitutie van de examenkosten.
4.4  Indien het CBR het examen op de afgesproken tijd géén doorgang laat plaatsvinden, wegens slechte weersomstandigheden dan zal de rijschool het opnieuw vastgestelde examenkosten vergoeden.
4.5  
Indien het examen niet plaatsvindt i.v.m. afgekeurde lesauto door de examinator van het CBR, vergoed de rijschool het praktijkexamen+ 2×1,5uur rijles.
4.6 Indien het examen niet kan plaatsvinden met de volgende redenen:
– als je zo ziek was dat je géén examen kon doen. ( Stuur een kopie
doktersverklaring of bewijs ziekenhuisopname mee naar CBR.)
– als een naaste is overleden. ( Stuur een kopie van het overlijdensbericht mee naar CBR.)
– als je als militair op korte termijn werd gedetacheerd. ( Stuur een kopie oproep detachering mee of een verklaring van de commandant naar CBR. )
– bij geboorte van eigen kind. ( Stuur een kopie van het geboortekaartje mee naar CBR.)

Dan kun je binnen 14 dagen het examengeld terugvragen, met het formulier; restitutie praktijkexamen. Het geld dat je terugkrijgt, maakt CBR over naar de rijschool. Let op!
Als je het examengeld terugkrijgt, factureren wij als rijschool wel de administratiekosten van CBR naar de cursist, namelijk € 23,10.

4.7 Bij het niet komen opdagen op het praktijkexamen zonder geldige redenen,  ( zie geldige redenen artikel 4.6 ) zal er een wegblijftarief (het examentarief op de factuur vermeld staat ) in acht genomen worden door de rijschool.Artikel 5. Beëindigen lesovereenkomst

5.1 De cursist kan de lesovereenkomst slechts beëindigen om dusdanige dringende redenen, waaronder wordt verstaan;
–  een ernstig ongeval
–  ernstige ziekte of overlijden van de cursist, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familielid in de 1e en 2e graad of overlijden van een familielid.
5.2 Indien er sprake is van Artikel 5.1,
heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag( rijlessen die nog niet hebben plaatsgevonden). Bij gereserveerde examens vervalt het recht op restitutie.
5.3 De rijschool kan de lesovereenkomst, slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, zie artikel 5.1;  van zelfsprekend zal de rijschool de cursist, de lessen die vooruitbetaald zijn en nog niet gepresteerd zijn dan wel terugbetalen.